Thông tin Lịch thi

1. Giới thiệu

  • Lịch thi gồm những thông tin cụ thể về Tên học phần, ngày thi, thời gian thi, phòng thi, hình thức thi và một số thông tin khác liên quan đến đợt thi.

2. Đối tượng sử dụng

  • Các đơn vị, giảng viên, người học.

3. Dịch vụ này được:

4. Quy định, cơ sở thực hiện:

  • Khung thời gian đào tạo của trường.
  • Kế hoạch sử dụng phòng học của nhà trường: Tuyển sinh, tốt nghiệp, Anh văn đầu ra,...
  • Thời khóa biểu chính thức các hệ, bậc đào tạo.
  • Kế hoạch thi dự kiến.
  • Số lượng sinh viên, học viên.
  • Hình thức thi.
  • Số lượng phòng học có thể sử dụng.
  • Không trùng lịch thi của sinh viên.

5. Quy trình/Hướng dẫn

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!