Đăng ký nghỉ giảng

1. Giới thiệu

  • Đăng ký nghỉ được hiểu là một buổi học được chuyển tình trạng từ buổi học bình thường sang tình trạng nghỉ so với kế hoạch thời khóa biểu ban đầu.
  • Việc đăng ký nghỉ phải được thực hiện trước khi buổi học chính (buổi học được đăng ký nghỉ) diễn ra và có sự thống nhất giữa giảng viên và người học.

2. Đối tượng sử dụng

  • Giảng viên tham gia giảng dạy tại UEH.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu?

  • Chức năng đăng ký nghỉ được thực hiện trên Dashboard của giảng viên, có thể thực hiện đăng ký nghỉ bất kỳ khi nào và ở đâu.
  • Việc đăng ký nghỉ cần tuân thủ một số quy định, và thông báo các bên liên quan.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

  • Đăng ký nghỉ được thực hiện khi giảng viên và người học có sự kiện trùng lặp nhau, cần phải ưu tiên một sự kiện này và nghỉ cho sự kiện khác, ở đây cụ thể là buổi học.

5. Quy trình/Hướng dẫn

  • B1: Giảng viên đăng nhập vào hệ thống UEH (https://ueh.edu.vn/)
  • B2: Chọn “Giảng dạy - NCKH” -> “Quản lý lịch giảng” -> “Thông tin giảng dạy”.
  • B3: Nhấn chọn vào đăng ký nghỉ cho buổi học được nhóm theo lớp học phần đó.
  • B4: Nhập thông tin đăng ký và gửi đi để kết thúc đăng ký.