Đăng ký nghỉ giảng

Đăng ký nghỉ được thực hiện khi giảng viên và người học có sự kiện trùng lặp nhau, cần phải ưu tiên một sự kiện này và nghỉ cho sự kiện khác, ở đây cụ thể là buổi học.

Quý Thầy/Cô thực hiện đăng ký nghỉ giảng theo hướng dẫn sau:

-  B1: Giảng viên đăng nhập vào hệ thống UEH (https://ueh.edu.vn/)

-  B2: Chọn “Giảng dạy - NCKH” -> “Quản lý lịch giảng” -> “Thông tin giảng dạy”.

-  B3: Nhấn chọn vào đăng ký nghỉ cho buổi học được nhóm theo lớp học phần đó.

-  B4: Nhập thông tin đăng ký và gửi đi để kết thúc đăng ký.

Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí qua email: qlgd@ueh.edu.vn

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!