Mua sắm, sửa chữa tài sản tại UEH

1. Giới thiệu

- Thực hiện việc mua sắm, sửa chữa tài sản xuất phát từ nhu cầu thực tế, đáp ứng kịp thời, phục vụ hiệu quả các hoạt động của nhà trường.

- Việc mua sắm, sửa chữa tài sản được thực hiện đúng quy định của Nhà nước, quy trình của nhà trường và đạt được tính hiệu quả trên các phương diện: giá cả, chất lượng và công năng.

- Thực hiện việc mua sách, tài liệu tham khảo xuất phát từ nhu cầu thực tế, đáp ứng kịp thời, phục vụ hiệu quả nhu cầu của giảng viên, CBCC và sinh viên.

- Việc mua sách, tài liệu tham khảo tại thư viện được thực hiện đúng quy định của Nhà nước, quy trình của nhà trường và đạt được tính hiệu quả trên các phương diện: giá cả, hiệu quả.

2. Đối tượng sử dụng

Tất cả các đơn vị trực thuộc UEH có nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động thường xuyên chung của toàn Trường

3. Quy định, cơ sở thực hiện

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực từ 01/7/2014

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

- Luật kế toán

- Dự toán ngân sách hoạt động UEH

- Thông tư 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

- Thông tư 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

4. Quy trình/Hướng dẫn

Quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản tại UEH (TCKT.QT.14)

5. Hồ sơ gồm

- Phiếu yêu cầu mua sắm, sửa chữa tài sản

- Dự toán mua sắm

- Kế hoạch mua sắm

- Tờ trình đề xuất chủ trương

- Yêu cầu chào hàng

- Đơn chào hàng, phiếu chào giá

- Biên bản họp chọn nhà cung cấp

- Quyết định chọn nhà cung cấp

- Hợp đồng

- Giấy đề nghị tạm ứng

- Biên bản giao nhận hàng hóa, nghiệm thu công việc

- Hóa đơn bán hàng

- Giấy đề nghị thanh toán

- Biên bản thanh lý hợp đồng

- Ủy nhiệm chi

- Giấy rút dự toán ngân sách

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

- Mẫu đánh giá nhà cung cấp