Kiểm định chất lượng giáo dục UEH

1. Kiểm định chất lượng cấp Cơ sở giáo dục

Quy trình kiểm định cấp Cơ sở giáo dục

Bộ tiêu chuẩn kiểm định Cơ sở giáo dục theo các tổ chức kiểm định Quốc tế

Link bộ tiêu chuẩn AUN:

Link bộ tiêu chuẩn FIBAA:

Bộ tiêu chuẩn kiểm định Cơ sở giáo dục theo Bộ Giáo dục và đào tạo (MOET)

2. Kiểm định chất lượng cấp Chương trình đào tạo

Quy trình kiểm định cấp Chương trình đào tạo

Bộ tiêu chuẩn kiểm định Chương trình đào tạo theo các tổ chức kiểm định Quốc tế

Link bộ tiêu chuẩn AUN:

Link bộ tiêu chuẩn FIBAA:

Link bộ tiêu chuẩn ASIIN:

Link bộ tiêu chuẩn ABET:

Link bộ tiêu chuẩn ...:

Bộ tiêu chuẩn kiểm định Chương trình đào tạo theo Bộ Giáo dục và đào tạo 

3. Hướng dẫn sử dụng hệ thống viết báo cáo kiểm định chất lượng UEH

Link hướng dẫn: https://ueheduvn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/quynhnp_ueh_edu_vn/ERL7wLYTtt5Em1fKcsMiqu4BTP3h4LHMjfQfoR-le6pl6w?e=JOgybb

4. Văn bản pháp lý của các tổ chức kiểm định quốc tế được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tại Việt Nam:

Link tải file: 

Quý Thầy/Cô tham khảo hướng dẫn, quy trình và các bộ tiêu chuẩn kiểm định sau đó:

  • Gửi công văn đề xuất nhu cầu kiểm định của đơn vị về Phòng ĐBCL-PTCT. Mẫu: 
  • Phòng ĐBCL-PTCT đề xuất chủ trương KĐCL CTĐT và danh sách CTĐT thực hiện KĐCL; Sau đó, Phòng ĐBCL-PTCT trình Ban Giám hiệu phê duyệt.
  • Phòng ĐBCL-PTCT tiến hành đăng ký với đơn vị Kiểm định.
  • Phòng ĐBCL-PTCT hướng dẫn đơn vị thực hiện Tự đánh giá và Đánh giá ngoài theo quy định và quy trình Kiểm định chất lượng CTĐT của UEH.

Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình qua email: qacd@ueh.edu.vn

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!