Quy định về khảo sát các bên liên quan

1. Giới thiệu

Quản lý thông tin bảo đảm chất lượng bên trong bao gồm việc thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ các bên liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng. Là căn cứ để Trường nghiên cứu điều chỉnh cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm. Từ đó, xây dựng chính sách và chiến lược phát triển chương trình đào tạo nhằm thực hiện đổi mới quá trình đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng và hiệu quả cho tất cả các bên liên quan đáp ứng nhu cầu của xã hội. Là kênh thông tin giúp lãnh đạo Trường có thêm cơ sở nhận xét, đánh giá hiệu quả các hoạt động của các đơn vị thuộc Trường. Thông qua kết quả khảo sát, phân tích dữ liệu, báo cáo phản hồi, từ đó có kế hoạch, biện pháp đưa ra các chính sách chất lượng nhằm cải tiến các hoạt động Trường.

2. Đối tượng sử dụng

Các đơn vị thuộc Trường và viên chức UEH.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan được tiến hành định kỳ thường xuyên hằng năm và phải được rà soát, cải tiến liên tục phù hợp với các giai đoạn phát triển của Trường, phù hợp với chính sách chất lượng của Trường và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Hoạt động Khảo sát chất lượng học phần do Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình làm đơn vị chủ trì, thực hiện định kỳ 2 lần/năm theo học kỳ của khung đào tạo Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Khảo sát theo hình thức online.
 • Hoạt động Khảo sát chất lượng dịch vụ do Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình làm đơn vị chủ trì, thực hiện định kỳ 1 lần/năm. Khảo sát theo hình thức online.
 • Hoạt động Khảo sát tình hình việc làm và nhu cầu học lên bậc cao hơn do Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình làm đơn vị chủ trì, thực hiện định kỳ 1 lần/năm. Khảo sát theo hình thức online.
 • Hoạt động Khảo sát chương trình đào tạo do các khoa/viện đào tạo làm đơn vị chủ trì, thực hiện khi có nhu cầu và theo phân công của Ban Giám hiệu. Khảo sát theo hình thức online hoặc hội nghị lấy ý kiến.
 • Hoạt động Khảo sát tình hình sử dụng lao động do phòng Quản trị nguồn nhân lực hoặc các khoa/viện đào tạo làm đơn vị chủ trì, thực hiện khi có nhu cầu và theo phân công của Ban Giám hiệu. Khảo sát theo hình thức online hoặc hội nghị lấy ý kiến.
 • Hoạt động Khảo sát môi trường làm việc do phòng Quản trị nguồn nhân lực hoặc phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình làm đơn vị chủ trì, thực hiện khi có nhu cầu và theo phân công của Ban Giám hiệu. Khảo sát theo hình thức online hoặc hội nghị lấy ý kiến.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

 • Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;
 • Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
 • Căn cứ thông tư số 62/2012/TT-BGD ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về Quy định quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
 • Căn cứ Thông tư 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học;
 • Căn cứ Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
 • Căn cứ Quy chế số 40/QC-ĐHKT-HĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng trường về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
 • Căn cứ Quy định số 3810/QyĐ-ĐHKT-QTNNL ngày 31 tháng 12 năm 2020 về Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
 • Căn cứ Quy chế số 3795/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 30 tháng 12 năm 2020 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng BĐCLGD Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

5. Quy trình/Hướng dẫn

 • Website: https://qacd.ueh.edu.vn/
 • Email: qacd@ueh.edu.vn

6. Thủ tục

Đơn vị chủ trì và Tổ QA tại đơn vị chủ động triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan được phân công theo kế hoạch, quy trình và thực hiện lưu trữ đầy đủ các hồ sơ liên quan theo quy định. Các bước thực hiện bao gồm:

 • Bước 1: Rà soát các yêu cầu của Trường về khảo sát bên liên quan được phân công, đề xuất các nội dung khảo sát, đối tượng, phạm vi khảo sát phù hợp.
 • Bước 2: Lập kế hoạch, phương án khảo sát, quy trình triển khai và bảng phân công trình Ban Giám hiệu; sau đó triển khai công tác tổ chức khảo sát đến các đơn vị phối hợp, các đơn vị có liên quan.
 • Bước 3: Liên hệ các bên liên quan để thực hiện thu thập dữ liệu khảo sát lấy ý kiến phản hồi. Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình cụ thể tiến hành kiến nghị, bổ sung, điều chỉnh nội dung khảo sát phù hợp.
 • Bước 4: Tổng hợp, xử lý dữ liệu, viết báo cáo tổng hợp kết quả kháo sát trình lãnh đạo đơn vị và Ban Giám hiệu phê duyệt, Báo cáo sau khi được phê duyệt cần gửi đến các đơn vị liên quan để lấy ý kiến góp ý.
 • Bước 5: Tiếp nhận các ý kiến phản hồi sau khi công bố kết quả khảo sát. Các đơn vị có liên quan lập kế hoạch cải tiến các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao dựa trên kết quả khảo sát các bên liên quan, nhằm cải thiện chất lượng và hoàn thiện hơn nữa các hoạt động của đơn vị.
 • Bước 6: Đơn vị chủ trì phối hợp với Phòng ĐBCL-PTCT thực hiện công tác lưu trữ kết quả khảo sát, cập nhật dữ liệu dùng chung phục vụ công tác vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong và kiểm định chất lượng giáo dục; công bố kết quả khảo sát trên các kênh thông tin trực tuyến (online) của Trường; thực hiện theo dõi cải tiến sau khảo sát, thực hiện so sánh đối chiếu theo định kỳ 2 năm/lần hoặc 5 năm/lần. Các hồ sơ lưu trữ bao gồm: quy trình, kế hoạch, bảng phân công, thông báo khảo sát, dữ liệu thống kê, báo cáo kết quả, báo cáo so sánh qua các năm.
 • Bước 7: Tổ chức họp rút kinh nghiệm, điều chỉnh công cụ khảo sát, đề xuất lãnh đạo Trường về cách thức sử dụng kết quả khảo sát.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!