Quy định về đăng ký học phần

QUY ĐỊNH

 ĐĂNG  KÝ,  MỞ LỚP HỌC PHẦN VÀ HỦY HỌC PHẦN CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định: 4108/QĐ-ĐHKT-VSĐH ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định việc đăng ký, mở lớp học phần và hủy học phần đã đăng ký của học viên cao học trong đào tạo theo phương thức hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt

 1. Đăng ký trực tuyến: là hình thức học viên đăng ký học phần qua mạng tại địa chỉ online.sdh.ueh.edu.vn theo thông tin tài khoản Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cung cấp;
 2. Các biểu mẫu trong quy định này đều được thông báo trên website của Viện Đào tạo Sau đại học: sdh.ueh.edu.vn;
 3. Học viên: người học đang học chương trình đào tạo cao học tại Trường;
 4. TKB: thời khóa biểu;
 5. LHP: lớp học phần.

Chương II

QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

Điều 3. Đối tượng, hình thức và thời gian đăng ký

 1. Đối tượng: Học viên đang học chương trình đào tạo bậc cao học và còn trong thời gian đào tạo theo quy định;
 2.  Hình thức: đăng ký trực tuyến;
 3. Thời gian: theo thông báo cụ thể trong Kế hoạch đăng ký học phần.

Điều 4. Quy định đăng ký

 1. Học viên được phép đăng ký và theo học bất cứ học phần nào trong chương trình đào tạo của ngành/chuyên ngành có mở trong học kỳ, nếu thỏa mãn các điều kiện ràng buộc của học phần (học phần tiên quyết, học phần học trước, học phần song hành,....) và LHP tương ứng còn trong thời gian đăng ký và đủ khả năng tiếp nhận học viên đăng ký.
 2. Số tín chỉ học viên đăng ký trong học kỳ phù hợp với quy định của Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh về số tín chỉ đăng ký tối thiểu, tối đa.
 3. Học viên phải đóng học phí trong thời gian quy định. Sau thời gian quy định, Trường sẽ hủy học phần chưa đóng học phí của học viên trong hệ thống;
 4. Học viên không được đăng ký các học phần có điểm X (học phần chưa nhận điểm thi).
 5. Trường hợp học viên không đăng ký được vì LHP đã hết khả năng tiếp nhận, học viên phải đăng ký vào các đợt kế tiếp.
 6. Lớp học phần có thể bị hủy do số lượng đăng ký không đủ theo quy định để mở lớp, Viện Đào tạo Sau đại học sẽ có thông báo hủy và hoàn trả học phí.

Điều 5. Quy trình đăng ký

 1. Học viên tham khảo Thời khóa biểu dự kiến của Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí được công bố trên website Viện Đào tạo Sau đại học.
 2. Viện Đào tạo Sau đại học công bố thời gian quy định đăng ký học phần, thời gian đóng học phí.
 3. Học viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân và đăng ký các học phần.
 4. Trong thời gian đăng ký theo quy định, học viên có thể điều chỉnh (thêm, xóa, thay đổi lớp học phần). Khi học viên hoàn tất đóng học phí sẽ không thể điều chỉnh thời khóa biểu.
 5. Chấp nhận học viên đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt. Học viên tự kiểm tra các học phần đăng ký phải thuộc chương trình đào tạo của mình.
 6. Học viên đóng học phí trong thời gian quy định. Hình thức đóng theo quy định của Trường.

Chươn­­g III

QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BỔ SUNG

Điều 6. Đối tượng, hình thức và thời gian đăng ký

 1. Đối tượng:

- Học viên có nhu cầu học vượt các học phần của Khóa trước;

- Học viên bị hủy học phần do đóng học phí không đúng hạn.

 1. Hình thức: Học viên ghi thông tin và nộp “Phiếu đăng ký học phần” theo Mẫu VSĐH.QT.04.03 tại Viện Đào tạo Sau đại học.
 2. Thời hạn nộp phiếu: trước ngày thông báo TKB chính thức 10 ngày.

Chương IV

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY

Điều 7. Quy định đối với các học phần bị hủy

 1. Trường sẽ hủy những LHP có số lượng học viên đăng ký không phù hợp với quy định của Trường về điều kiện mở lớp;
 2. Nhà trường thông báo các LHP hủy trong TKB chính thức;
 3. Học viên đã đăng ký các LHP hủy được chuyển sang các LHP có cùng thời gian học (khác phòng học). Trường hợp không có LHP cùng thời gian, học viên đăng ký lại các lớp phù hợp:

- Thời gian: trong vòng 1 tuần sau khi có TKB chính thức (Viện Đào tạo Sau đại học thông báo cụ thể trong Kế hoạch đăng ký học phần);

- Địa điểm nộp/gửi giấy đề nghị thay đổi lớp học phần: học viên nộp “Phiếu đề nghị chuyển lớp” theo Mẫu VSĐH.QT.04.05 tại Viện Đào tạo Sau đại học hoặc qua email sdh@ueh.edu.vn.

 1. Các trường hợp đã đóng học phí và không đăng ký lại, Viện Đào tạo Sau đại học chuyển sang danh sách trả học phí. Phòng Tài chính - Kế toán sẽ hoàn trả học phí theo mỗi đợt đăng ký học phần và theo thông báo của Phòng Tài chính - Kế toán.

Chương V

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÝ

Điều 8. Đối tượng, hình thức và thời gian nộp phiếu đề nghị hủy học phần đã đăng ký

 1. Đối tượng: Sau thời gian đăng ký học phần, do hoàn cảnh cá nhân (bận đi công tác, lý do sức khỏe, gia cảnh, lý do khách quan khác...), học viên có yêu cầu hủy học phần;
 2. Hình thức và thời gian: học viên nộp “Phiếu đề nghị hủy học phần” theo Mẫu VSĐH.QT.04.04 tại Viện Đào tạo Sau đại học theo thời gian cụ thể cho từng học kỳ trong Kế hoạch đăng ký học phần;
 3. Thời hạn nộp phiếu hủy học phần đối với:

a) Hủy học phần chưa đóng học phí: trong vòng 03 ngày làm việc sau khi kết thúc thời gian đăng ký;

b) Hủy học phần đã đóng học phí và đề nghị được rút học phí: trước ngày thông báo TKB chính thức 10 ngày;

c) Hủy học phần đã đóng học phí và không rút học phí: trước ngày thi kết thúc học phần của học phần hủy 15 ngày.

Điều 9. Quy định cụ thể về hủy học phần đăng ký

 1. Trường không giải quyết những trường hợp yêu cầu hủy học phần ngoài thời gian quy định;
 2. Phòng Tài chính - Kế toán sẽ hoàn trả học phí đối với các đối tượng thuộc diện hoàn trả học phí theo Mục b) Khoản 2 Điều 8 theo thông báo cụ thể mỗi đợt căn cứ trên danh sách do Viện Đào tạo Sau đại học xác nhận và chuyển sang.

Chương VI

CÁC LỚP HỌC PHẦN MỞ THEO ĐỀ NGHỊ, THEO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Điều 10. Căn cứ đề xuất mở lớp học phần ngoài kế hoạch

Các lớp học phần ngoài kế hoạch là các lớp học phần được mở ra đáp ứng nhu cầu học lại, mục đích đảm bảo tiến độ học tập theo thời gian đào tạo cho học viên. Các quy định về học vụ, đánh giá kết quả học tập, quy trình đăng ký,…như các lớp học phần khác. Căn cứ để mở lớp học phần ngoài kế hoạch:

 1. Viện Đào tạo Sau đại học thống kê nhu cầu người học dựa trên kết quả học tập lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu và đề xuất mở các lớp học phần cho các học phần có số lượng học viên chưa đạt và thông báo đến học viên tại website Viện Đào tạo Sau đại học.
 2. Theo đề nghị của tập thể học viên.

Điều 11. Đề nghị mở lớp học phần 

 1. Đối tượng: học viên thuộc diện đang học tại trường, chưa hết thời gian đào tạo của khóa.
 2. Hình thức: học viên tập hợp và nộp “Phiếu đề nghị mở lớp học phần” theo Mẫu VSĐH.QT.04.02;
 3. Thời gian: khi học viên có nhu cầu;
 4. Quy định:

        - Căn cứ vào Phiếu đề nghị mở lớp và quy định về số lượng, Trường xem xét và mở các lớp học phần tương ứng trong thời gian phù hợp;

- Trường sẽ hủy các lớp học phần đối với các trường hợp số lượng học viên đăng ký không đủ quy định mở lớp và đóng học phí không đúng quy định.

Điều 12. Quy định cụ thể

 1. Học viên phải đóng học phí ngay sau khi được Trường hỗ trợ đăng ký học phần bổ sung; các học phần ngoài kế hoạch
 2. Trường không giải quyết những trường hợp yêu cầu hủy học phần đăng ký ngoài kế hoạch; đăng ký bổ sung.

Chươn­­g VII

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13. Trách nhiệm của học viên

 1. Học viên phải tự kiểm tra kết quả đăng ký của cá nhân với danh sách học viên trong các lớp học phần đăng ký. Học viên phải lưu các kết quả đăng ký, thời khóa biểu cá nhân và các biên lai (hay phiếu thu) học phí liên quan để đối chiếu khi cần thiết;
 2. Học viên phải học theo thời khóa biểu đã đăng ký (đóng học phí) và không được điều chỉnh. Trường không giải quyết trường hợp học nhầm lớp học phần, thi nhầm lớp học phần, tự chuyển lớp học phần;
 3. Các học phần được đăng ký và không đóng phí theo thời gian quy định hệ thống sẽ tự động hủy.

Điều 14. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

 1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019. Tất cả các văn bản trước đây có nội dung không phù hợp hoặc trái với quy định này không còn hiệu lực;
 2. Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng đơn vị đào tạo, toàn thể công chức, viên chức và các học viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định này./-

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!