Quy trình kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo UEH

1. Giới thiệu

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là một quy trình liên tục bao gồm nhiều giai đoạn, nhằm đánh giá và công nhận mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của chương trình đào tạo.

2. Đối tượng sử dụng

Các đơn vị thuộc Trường/Giám đốc chương trình.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Áp dụng cho các đơn vị đào tạo (khoa/viện đào tạo) và các trung tâm đào tạo, trường, cơ sở giáo dục, phân hiệu trực thuộc thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đang quản lý và vận hành các chương trình đào tạo có nhu cầu kiểm định CTĐT UEH

4. Quy định, cơ sở thực hiện

  • Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
  • Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học (Thông tư 04/2016);
  • Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 về việc hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
  • Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 về thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của Giáo dục ban hành kèm Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD.
  • Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo

5. Quy trình/Hướng dẫn

  • Vui lòng liên hệ email: qacd@ueh.edu.vn

6. Thủ tục

  • Các đơn vị đề xuất yêu cầu gửi về Phòng ĐBCL-PTCT
  • Phòng ĐBCL-PTCT đề xuất chủ trương KĐCL CTĐT và danh sách CTĐT thực hiện KĐCL, trình Ban Giám hiệu phê duyệt
  • Phòng ĐBCL-PTCT tiến hành đăng ký với đơn vị Kiểm định.
  • Phòng ĐBCL-PTCT hướng dẫn đơn vị thực hiện Tự đánh giá và Đánh giá ngoài theo quy định và quy trình Kiểm định chất lượng CTĐT của UEH.