Quy trình kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo UEH

uý Thầy/Cô thực hiện trên Hệ thống quản lý chất lượng https://taisan.ueh.edu.vn/, quy trình xử lý cụ thể: 

  • Các đơn vị đề xuất yêu cầu gửi về Phòng ĐBCL-PTCT
  • Phòng ĐBCL-PTCT đề xuất chủ trương KĐCL CTĐT và danh sách CTĐT thực hiện KĐCL, trình Ban Giám hiệu phê duyệt
  • Phòng ĐBCL-PTCT tiến hành đăng ký với đơn vị Kiểm định.
  • Phòng ĐBCL-PTCT hướng dẫn đơn vị thực hiện Tự đánh giá và Đánh giá ngoài theo quy định và quy trình Kiểm định chất lượng CTĐT của UEH.

Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình qua email: uehqao@ueh.edu.vn