Cơ cấu tổ chức PHVL

1. Ban Giám đốc

2. Đơn vị quản lý chức năng

2.1. Văn phòng Phân hiệu

2.2. Phòng Tuyển sinh - Truyền thông

2.3. Phòng Đào tạo 

2.4. Phòng Tài chính - Kế toán

3. Đơn vị đào tạo (các khoa chuyên môn)

3.1. Khoa Kế toán

3.2. Khoa Tài chính - Ngân hàng

3.3. Khoa Quản trị

3.4. Khoa Công nghệ thông tin

3.5. Khoa Cơ bản

3.6 Trung tâm đào tạo quốc tế Mekong

4. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

4.1. Đảng bộ bộ phận

4.2. Công đoàn cơ sở Phân hiệu

4.3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phân hiệu

4.4. Hội Sinh viên Phân hiệu

4.5. Hội Khuyến học Phân hiệu

4.6. Chi hội Tin học Phân hiệu

5. Tổ chức quân sự, phòng cháy và chữa cháy

5.1. Trung đội Tự vệ cơ quan.

5.2. Đội Phòng cháy và chữa cháy

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!