Sứ mạng tầm nhìn PHVL

Tầm nhìn

Đến năm 2025, Phân hiệu UEH tại tỉnh Vĩnh Long trở thành trường đại học thuộc Đại học UEH.

Sứ mạng

Thực hiện trách nhiệm của UEH trong đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách, đóng góp cho sự phát triển bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!