Thông tin liên hệ của các phòng, khoa, trung tâm PHVL

Đơn vị quản lý chức năng

  • 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

  • Email: ksv@ueh.edu.vn

  • Điện thoại: (0270) 3823 443

  • Hotline/Zalo: 0899.00.29.39

  • 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

  • Email: qldtsv_phvl@ueh.edu.vn

  • Điện thoại:

  • 02703 825 914 (Lãnh đạo Phòng)

  • 02703 877 879 (Bộ phận QLĐT)

  • 02703 878 839 (Khoa học - Thư viện)

  • 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

  • Email: tckt_phvl@ueh.edu.vn

  • Điện thoại: (0270) 3878 328

 Đơn vị đào tạo

  • 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

  • Email: kto_phvl@ueh.edu.vn

  • Điện thoại: (0270) 3878 329

  • 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

  • Email: tcnh_phvl@ueh.edu.vn

  • Điện thoại: (0270) 3878 840

  • 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

  • Email: qt_phvl@ueh.edu.vn

  • Điện thoại: (0270) 3878 330

  • 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

  • Email: cntt_phvl@ueh.edu.vn

  • Điện thoại: (0270) 3832 591

  • 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

  • Email: cb_phvl@ueh.edu.vn

  • Điện thoại: (0270) 3877 433

  • 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

  • Email: mekong@ueh.edu.vn

  • Điện thoại: (0270) 3839 789

  • Hotline/Zalo: 0702.99.29.39

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!