Các mã ngành đào tạo và các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Stt

Tên chuyên ngành

Mã số mới

1

Kinh tế chính trị

8310102

2

Kinh tế phát triển

8310105

3

Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe

4

Thẩm định giá

5

Quản trị kinh doanh

8340101

6

Quản trị kinh doanh (Hệ điều hành cao cấp)

7

Quản trị Bền vững Doanh nghiệp và Môi trường

8

Kinh doanh thương mại

8340121

9

Kinh doanh quốc tế

10

Tài chính

8340201

11

Ngân hàng

12

Tài chính công

13

Kế toán

8340301

14

Chính sách công

8340402

15

Quản lý công

8340403

16

Quản lý công (Hệ điều hành cao cấp)

17

Quản lý đô thị thông minh và sáng tạo

18

Quản lý kinh tế

8340410

19

Luật kinh tế

8380107

20

Thống kê kinh tế

8310107

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!