Danh mục

Tra cứu học phí chung

Hệ thống quản lý căn cứ số tín chỉ, số học phần và thời khóa biểu của sinh viên sau khi đăng ký học phần. Sinh viên có thể tra cứu quá trình đóng học phí tương ứng với từng học kỳ bằng cách đăng nhập tài khoản Portal cá nhân tại trang student.ueh.edu.vn, xem mục Tài chính sinh viên.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!