Đề nghị sao y, xác thực văn bằng, văn bản

1. Giới thiệu 

Nhằm phục vụ công tác sao y, xác thực văn bằng, văn bản 

cho người viên chức, người học của UEH.

2. Đối tượng sử dụng

Viên chức, người học, cựu sinh viên, học viên cần chứng thực các văn bản, giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ do Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ban hành.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Khi viên chức, người học, cựu sinh viên, học viên có nhu cầu chứng thực sao y.

Chứng thực sao y tại Văn phòng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

4. Quy định, cơ sở thực hiện

 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư.

Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

5. Quy trình/Hướng dẫn

Bước 1. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

Người yêu cầu chứng thực bản sao xuất trình:

+ Bản chính giấy tờ, văn bản cần chứng thực;

+ Bản sao (bản photo) từ bản chính các giấy tờ, văn bản cần chứng thực.

- Viên chức tiếp nhận chứng thực kiểm tra tính pháp lý, đối chiếu tính chính xác của bản sao so với bản chính giấy tờ, văn bản cần chứng thực (Lưu ý: Văn bằng, chứng chỉ).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì Viên chức tiếp nhận tiến hành chứng thực ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 16 giờ;

+ Trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực từ nhiều loại bản chính, bản chính có nhiều trang, số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu; Lãnh đạo văn phòng đi vắng thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc.

Bước 2. Đóng dấu bản sao, nhập dữ liệu

- Viên chức tiếp nhận đóng dấu “SAO Y BẢN CHÍNH”, ghi ngày/tháng/năm vào bản sao cần chứng thực; nhập thông tin chứng thực vào hệ thống.

Bước 3. Trình ký, đóng dấu

- Viên chức tiếp nhận trình Lãnh đạo Văn phòng ký chứng thực (Nếu phát hiện giấy tờ, văn bản chưa hợp lệ thì Lãnh đạo Văn phòng yêu cầu Viên chức tiếp nhận kiểm tra lại);

- Viên chức tiếp nhận đóng dấu của Trường vào bản sao, nếu bản sao có số lượng từ 2 tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

Bước 4: Trả kết quả, thu lệ phí

Viên chức trực chứng thực trả hồ sơ đã chứng thực cho người yêu cầu, và thu lệ phí 2.000đ/bản.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!