Quy định về bảo vệ đề cương nghiên cứu, tiểu luân tổng quan và các chuyên đề

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) thông báo các bước thực hiện quy trình và thủ tục:

 • Góp ý đề cương nghiên cứu chi tiết của luận án
 • Đánh giá tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ
 • Báo cáo luận án tại Khoa đào tạo (nếu có)

Tải về:

A. Góp ý đề cương nghiên cứu chi tiết của luận án (có thể tổ chức buổi góp ý đề cương cho từng NCS):

Sau khi hoàn thành tất cả các học phần chung, NCS sẽ thực hiện và báo cáo đề cương nghiên cứu chi tiết của luận án vào cuối năm thứ 2 theo qui trình như sau:

 1. NCS nộp Viện Đào tạo Sau đại học một bản đề cương nghiên cứu chi tiết của luận án và giấy đề nghị báo cáo đề cương có tập thể người hướng dẫn khoa học xác nhận đồng ý, biên lai học phí kỳ hiện tại. Chuyên viên quản lý sẽ kiểm tra, nếu NCS đủ điều kiện sẽ làm giấy đề nghị với Khoa đào tạo.
 2. NCS nộp năm bản đề cương nghiên cứu chi tiết của luận án, giấy đề nghị báo cáo đề cương, giấy đề nghị của Viện Sau Đại học cho thư ký Khoa đào tạo. Trưởng khoa đào tạo xem xét và gửi danh sách dự kiến Tiểu ban góp ý đề cương gồm 5 người cho Viện Đào tạo Sau đại học (gửi đến địa chỉ email: khangsdh@ueh.edu.vn). Thời gian thực hiện tối đa: 5 ngày làm việc kể từ ngày thư ký Khoa nhận được giấy đề nghị.
 3. Căn cứ danh sách đề nghị của Khoa đào tạo, Viện Đào tạo Sau đại học tham mưu cho Giám đốc ra quyết định thành lập Tiểu ban góp ý đề cương cho NCS và chuyển quyết định cho Khoa đào tạo.
 4. Khoa đào tạo tổ chức góp ý đề cương cho NCS. Thời gian thực hiện tối đa: 15 ngày làm việc kể từ ngày Khoa nhận được quyết định.

B. Đánh giá tiểu luận tổng quan, các chuyên đề tiến sĩ: NCS báo cáo Tiểu luận tổng quan theo qui trình như sau:

 1. NCS nộp Viện Đào tạo Sau đại học một bản tiểu luận tổng quan và giấy đề nghị báo cáo tiểu luận tổng quan có xác nhận của tập thể người hướng dẫn khoa học. Chuyên viên quản lý sẽ kiểm tra nếu NCS đủ điều kiện sẽ làm giấy đề nghị với Khoa đào tạo.
 2. NCS nộp ba bản tiểu luận tổng quan, giấy đề nghị báo cáo tiểu luận tổng quan, giấy đề nghị của Viện Sau Đại học cho thư ký Khoa đào tạo. Trưởng khoa đào tạo xem xét và gửi danh sách dự kiến Tiểu ban chấm tiểu luận tổng quan gồm 3 người cho Viện Đào tạo Sau đại học (gửi đến địa chỉ email: khangsdh@ueh.edu.vn). Thời gian thực hiện tối đa: 5 ngày làm việc kể từ ngày thư ký Khoa nhận được giấy đề nghị.
 3. Căn cứ danh sách đề nghị của Khoa đào tạo, Viện Đào tạo Sau đại học tham mưu cho Giám đốc ra quyết định thành lập Tiểu ban chấm tiểu luận tổng quan cho NCS và chuyển quyết định cho Khoa đào tạo.
 4. Khoa đào tạo tổ chức chấm tiểu luận tổng quan và gửi biên bản về cho Viện Đào tạo Sau đại học. Thời gian thực hiện tối đa: 15 ngày làm việc kể từ ngày Khoa nhận được quyết định.

Đối với các chuyên đề tiến sĩ, NCS có thể báo cáo từng chuyên đề hoặc cả hai chuyên đề cùng lúc. Qui trình thực hiện tương tự như đối với tiểu luận tổng quan.

Báo cáo luận án của NCS (theo nguyện vọng của NCS hoặc đề xuất của Khoa đào tạo)NCS báo cáo nội dung hoặc một phần nội dung luận án trước Hội đồng khoa học chuyên môn mở rộng của Khoa đào tạo để được góp ý, nhằm hoàn thiện luận án theo qui trình như sau:

 1. NCS nộp giấy đề nghị báo cáo luận án có xác nhận của tập thể người hướng dẫn khoa học (trường hợp NCS có nguyện vọng báo cáo) và 10 bản luận án cho thư ký Khoa đào tạo. Trưởng khoa đào tạo xem xét và thành lập Tiểu ban góp ý luận án.
 2. Khoa đào tạo tổ chức góp ý luận án cho NCS. Thời gian thực hiện tối đa: 15 ngày làm việc kể từ ngày Khoa nhận được giấy đề nghị của NCS.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!