Xác nhận viên chức

1. Giới thiệu:

Là hoạt động UEH xác nhận viên chức, người lao động đang làm việc tại UEH và thâm niên công tác tại UEH, để viên chức, người lao động bổ sung hồ sơ cá nhân của mình. Giấy xác nhận viên chức bao gồm bản tiếng Anh và bản tiếng Việt. Cung cấp theo yêu cầu của viên chức, người lao động.

2. Đối tượng sử dụng: Viên chức, người lao động có nhu cầu.

3. Dịch vụ này được sử dụng: Khi viên chức, người lao động có nhu cầu cần xác nhận viên chức để bổ túc hồ sơ cá nhân.

4. Quy định, cơ sở thực hiện:

5. Quy trình/Hướng dẫn:

- Viên chức, người lao động có nhu cầu liên hệ trực tiếp hoặc gửi email thông tin viên chức về P. QTNNL (địa chỉ email: hrm@ueh.edu.vn).

- P. QTNNL tiến hành xác minh thông tin và thực hiện cung cấp giấy xác nhận cho viên chức, người lao động.