Danh mục

Giới thiệu về việc đăng ký xét tốt nghiệp cho sinh viên hoàn thành chương trình học

UEH tổ chức 4 đợt đăng ký xét tốt nghiệp trong một năm cho sinh viên đại học Vừa làm vừa học. Mỗi đợt, Ban Đào tạo sẽ thông báo đến sinh viên về việc đăng ký xét tốt nghiệp để sinh viên thực hiện đúng các nguyên tắc và thủ tục đăng ký xét tốt nghiệp, cụ thể như sau:

⮚ Đối với các khóa đào tạo theo phương thức tín chỉ (tuyển sinh từ năm 2016):

Sinh viên thực hiện đăng ký xét tốt nghiệp theo thời gian của từng đợt thông báo cụ thể, và đảm bảo các nguyên tắc sau :

- Sinh viên phải tích lũy đủ các học phần trong chương trình đào tạo, đủ điều kiện về ngoại ngữ đầu ra, chuẩn công nghệ thông tin cơ bản (các khóa tuyển sinh từ đợt 2 năm 2020) theo quy định và không nợ học phí mới được đăng ký xét tốt nghiệp;

- Sinh viên phải đăng nhập tài khoản Portal cá nhân tại trang student.ueh.edu.vn thực hiện đăng ký xét tốt nghiệp và đóng tiền phục vụ tốt nghiệp mới có tên trong danh sách xét tốt nghiệp.

⮚ Đối với các khóa đào tạo theo phương thức niên chế (tuyển sinh trước năm 2016):

- Sinh viên đăng ký thi tốt nghiệp theo thời gian thông báo cụ thể (Đối tượng đủ điều kiện thi tốt nghiệp).

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!