Danh mục

Thời gian học trong ngày

Thời gian học trong ngày được ghi cụ thể trong thời khóa biểu gọi là giờ học. Tùy theo kế hoạch đào tạo bố trí số tiết học và buổi học trong ngày, mỗi lớp học phần trong thời khóa biểu sẽ có giờ học tương ứng.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!