Danh mục

Cấp giấy giới thiệu thực tập

Sau khi đăng ký thành công làm khóa luận tốt nghiệp, sinh viên có thể đề nghị UEH cấp giấy giới thiệu đi thực tập. Sinh viên liên hệ chuyên viên quản lý khóa học của mình ở phòng Đào tạo thường xuyên để được hướng dẫn và cấp giấy giới thiệu thực tập.