Danh mục

Chuyển trường - chuyển khoá

Chuyển trường đến: Sinh viên tải “Giấy đề nghị cho chuyển trường đến” tại trang https://dttx.ueh.edu.vn/bieu-mau-dttx/ điền đầy đủ thông tin, thực hiện theo hướng dẫn ghi trên Giấy đề nghị và nộp trực tiếp cho chuyên viên phòng Đào tạo thường xuyên.

Chuyển trường đi: Sinh viên tải “Giấy đề nghị cho chuyển trường đi” tại trang https://dttx.ueh.edu.vn/bieu-mau-dttx/ điền đầy đủ thông tin, thực hiện theo hướng dẫn ghi trên Giấy đề nghị và nộp trực tiếp cho chuyên viên quản lý khóa học.

Chuyển khóa: Sinh viên tải “Giấy đề nghị chuyển khóa, chuyển lớp” tại trang https://dttx.ueh.edu.vn/bieu-mau-dttx/ điền đầy đủ thông tin, thực hiện theo hướng dẫn ghi trên Giấy đề nghị và nộp trực tiếp cho chuyên viên quản lý khóa học (có thể nộp qua email).