Danh mục

Chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành

Hướng dẫn về chuẩn đầu ra, tổ chức ôn thi và thi Anh văn đầu ra và Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản cho đại học Vừa làm vừa học.

Chi tiết:

⮚ Tổ chức các đợt đăng ký ôn tập và thi Anh văn đầu ra và Chuẩn Công nghệ thông tin cơ bản cho sinh viên đại học Vừa làm vừa học:

Mỗi năm, UEH có tổ chức các đợt đăng ký ôn tập và thi Anh văn đầu ra và Chuẩn Công nghệ thông tin cơ bản cho sinh viên đại học Vừa làm vừa học. Mỗi đợt, Ban Đào tạo sẽ thông báo đến sinh viên về việc đăng ký ôn và thi tiếng Anh đầu ra và Chuẩn Công nghệ thông tin cơ bản để sinh viên thực hiện theo đúng quy chế đào tạo của UEH. Sinh viên tham khảo các quy chế về ngoại ngữ đầu ra và Chuẩn Công nghệ thông tin cơ bản tại website của Ban Đào tạo, cụ thể như sau:

- Chuẩn ngoại ngữ đầu ra:

+ Đối với sinh viên các khóa tuyển sinh từ đợt 2 năm 2022 trở về trước, còn trong thời hạn đào tạo theo quy định: Thực hiện theo “Quy định kiểm tra ngoại ngữ áp dụng cho sinh viên các khóa đại học vừa làm vừa học kể từ khóa K2010 (Ban hành kèm theo Quyết định 1467/QĐ-ĐHKT-QLĐTTC ngày 14/7/2010 của UEH)” tại trang https://daotao.ueh.edu.vn/quy-che-quy-dinh-vlvh/quy-dinh-kiem-tra-ngoai-ngu-ap-dung-cho-sinh-vien-cac-khoa-dai-hoc-vua-lam-vua-hoc-ke-tu-khoa-k2010-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-1467-qd-dhkt-qldttc-ngay-14-7-2010-cua-ueh-2/ , và “Quy định quy đổi giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (Ban hành kèm theo Quyết định 1646/QĐ-ĐHKT-ĐTTC ngày 06/10/2009 của UEH)” tại trang https://daotao.ueh.edu.vn/quy-che-quy-dinh-vlvh/quy-dinh-quy-doi-giua-cac-chung-chi-ngoai-ngu-quoc-gia-a-b-va-cac-chung-chi-ngoai-ngu-quoc-te-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-1646-qd-dhkt-dttc-ngay-06-10-2009-cua-ueh-2/

+ Đối với sinh viên các khóa tuyển sinh trong năm 2023 và đợt 1 năm 2022: Thực hiện theo "Quy định công nhận chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu vào, đầu ra tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định 4093/QĐ-ĐHKT-NN ngày 21/12/2021 của UEH)" tại trang https://daotao.ueh.edu.vn/quy-che-quy-dinh-vlvh/quy-dinh-cong-nhan-chuan-trinh-do-ngoai-ngu-dau-vao-dau-ra-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-tp-ho-chi-minh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-4093-qd-dhkt-nn-ngay-21-12-2021-cua-ueh/

+ Đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2024 trở về sau: Thức hiện theo "Quy định công nhận chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu vào, đầu ra tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định 2688/QĐ-ĐHKT-NN ngày 09/8/2023 của UEH)" tại trang https://daotao.ueh.edu.vn/quy-che-quy-dinh-vlvh/quy-dinh-cong-nhan-chuan-trinh-do-ngoai-ngu-dau-vao-dau-ra-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-tp-hcm-ban-hanh-kem-quyet-dinh-2688-qd-dhkt-nn-ngay-09-8-2023/

- Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản:

+ Đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2022 trở về trước: Thực hiện theo “Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản đối với sinh viên đại học vừa làm vừa học từ khóa K2020 đợt 2 tại UEH (Ban hành kèm theo Quyết định 1475/QĐ-ĐHKT-QLĐTTC ngày 23/6/2020 của UEH)” tại trang https://daotao.ueh.edu.vn/quy-che-quy-dinh-vlvh/quy-dinh-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-co-ban-doi-voi-sinh-vien-dai-hoc-vua-lam-vua-hoc-tu-khoa-k2020-dot-2-tai-ueh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-1475-qd-dhkt-qldttc-ngay-23-6-2020-cua-ueh/. Sinh viên xem thêm Thông báo về việc xét đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản Đại học Vừa làm vừa học (Thông báo 2400/TB-ĐHKT-ĐTTX ngày 28/10/2020) tại trang https://daotao.ueh.edu.vn/quy-che-quy-dinh-vlvh/thong-bao-ve-viec-xet-dat-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-co-ban-dai-hoc-vua-lam-vua-hoc/

+ Đối với các khóa 2023 trở về sau: Thực hiện theo "Quy định Chuẩn đầu ra kiến thức về Công nghệ thông tin trình độ đại học tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Ban hành kèm Quyết định 175/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 02/02/2023 của UEH)" tại trang https://daotao.ueh.edu.vn/quy-che-quy-dinh-vlvh/quy-dinh-chuan-dau-ra-kien-thuc-ve-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-dai-hoc-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-tp-hcm-ban-hanh-kem-quyet-dinh-175-qd-dhkt-dbclptct-ngay-02-02-2023/

+ Đối với các khóa 2025 trở về sau: Thực hiện theo "Quy định Chuẩn đầu ra kiến thức về Công nghệ thông tin trình độ đại học tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm Quyết định 2322/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 08/7/2024 của UEH)" tại trang https://daotao.ueh.edu.vn/quy-che-quy-dinh-cq/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-chuan-dau-ra-kien-thuc-ve-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-dai-hoc-tai-ueh-ban-hanh-kem-quyet-dinh-2322-qd-dhkt-dbclptct-ngay-08-7-2024/

⮚ Nộp văn bằng, chứng chỉ xét chuẩn ngoại ngữ đầu ra và chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản:

- UEH tổ chức 4 đợt nộp trực tuyến văn bằng, chứng chỉ xét chuẩn ngoại ngữ đầu ra và chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong một năm cho sinh viên đại học Vừa làm vừa học. Mỗi đợt, Ban Đào tạo sẽ thông báo đến sinh viên về việc nộp trực tuyến văn bằng, chứng chỉ xét chuẩn ngoại ngữ đầu ra và chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản để sinh viên thực hiện.

- Các trường hợp có nhu cầu nộp văn bằng, chứng chỉ xét chuẩn ngoại ngữ đầu ra và chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản ngoài kế hoạch, sinh viên sẽ liên hệ trực tiếp Chuyên viên quản lý khóa học để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!