Danh mục

Học phần Khoá luận tốt nghiệp.

- Căn cứ Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các khóa, phòng Đào tạo thường xuyên phối hợp với Khoa chủ quản đào tạo tổ chức phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp, hướng dẫn thực hiện khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên theo khóa. Sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch đã được phổ biến.

- Để được đăng ký thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp, sinh viên đã học ít nhất 70% tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo và không nợ học phí của các học phần trước đó. Trường tổ chức 4 đợt đăng ký thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp trong một năm cho đại học Vừa làm vừa học. Mỗi đợt, phòng Đào tạo thường xuyên sẽ thông báo đến sinh viên về việc đăng ký thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp để sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch đào tạo của trường. Sinh viên phải đăng nhập vào tài khoản portal sinh viên tại trang student.ueh.edu.vn để kiểm tra điều kiện, nguyên tắc đăng ký thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp theo thời gian đã thông báo.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!