Danh mục

Học phần Khoá luận tốt nghiệp.

  - Căn cứ Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các khóa, phòng Đào tạo thường xuyên phối hợp với Khoa chủ quản đào tạo tổ chức phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp, hướng dẫn thực hiện khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên theo khóa. Sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch đã được phổ biến.

- Để được đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp, sinh viên đã học ít nhất 70% tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo. Các trường hợp đăng ký khóa luận tốt nghiệp ghép với khóa khác, sinh viên tải “Giấy đề nghị đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp” tại trang https://dttx.ueh.edu.vn/bieu-mau-dttx/ điền đầy đủ thông tin, thực hiện đúng theo hướng dẫn ghi trên Giấy đề nghị và nộp trực tiếp cho chuyên viên quản lý khóa học (có thể nộp qua email).