Nghỉ hết tuổi lao động

I. Giới thiệu:

1. VC/NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH đủ điều kiện chế độ nghỉ hết tuổi lao động.

2. Thời điểm nghỉ là ngày 01 của tháng liền kề sau tháng VC, NLĐ đủ tuổi nghỉ hết tuối lao động.

3. Trường hợp hồ sơ VC/NLĐ không xác định được ngày và tháng sinh (chỉ ghi năm sinh), thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 tháng 01 của năm liền kề sau năm VC đủ điều kiện về tuổi đời để nghỉ hết tuối lao động.

4. VC, NLĐ có trình độ chuyên môn cao đến tuổi nghỉ hết tuổi lao động được tiếp tục kéo dài thời gian làm việc. Việc kéo dài thời gian làm việc được thực hiện theo quy định của Nhà nước và của UEH.

II. Đối tượng sử dụng dịch vụ: VC/NLĐ ký hợp đồng trực tiếp với UEH và tham gia các loại hình bảo hiểm bắt buộc tại UEH.

III. Chế độ nghỉ hết tuổi lao động:

1. VC/NLĐ nghỉ chế độ hết tuổi lao động được hưởng BHXH một lần do cơ quan BHXH chi trả với theo mức lương bình quân toàn bộ thời gian đóng BHXH; cụ thể:

a) Trước năm 2014: 1,5 lần mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH nhân với số năm đóng BHXH;

b) Từ năm 2014 trở đi: 02 lần mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH nhân với số năm đóng BHXH.

2. Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ 01 năm thì mức đóng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

3. Ngoài chế độ BHXH, VC/NLĐ có thể đăng ký để hưởng BHTN tại các cơ quan có thẩm quyền.

4. Về chế độ của UEH, VC/NLĐ nghỉ hết tuổi lao động được hưởng trợ cấp thôi việc đối với thời gian làm việc từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 trở về sau, VC, NLĐ được hưởng chế độ trợ cấp một lần trích từ Quỹ phúc lợi. Thời gian hưởng tính theo số tháng công tác tại UEH.

5. VC/NLĐ nghỉ hết tuổi lao động được truy lĩnh phúc lợi Tết Âm lịch theo tỷ lệ tương ứng thời gian công tác trong năm.

IV. Quy định, cơ sở thực hiện:

- Bộ luật Lao động;

- Luật Bảo hiểm xã hội;

- Luật Viên chức;

- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

-  Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Quy chế chi tiêu nội bộ.

V. Quy trình/Hướng dẫn thực hiện

●    Bước 1: Quý I hằng năm,  Phòng Quản trị nguồn nhân lực lập kế hoạch VC/NLĐ đến tuổi nghỉ hết tuổi lao động trong năm tiếp theo.

●    Bước 2: Trước 06 tháng tính đến thời điểm nghỉ hết tuổi lao động, UEH ban hành thông báo về thời điểm nghỉ việc của VC/NLĐ.

●    Bước 3: VC, NLĐ có trách nhiệm cung cấp, bổ sung hồ sơ cá nhân[1] theo thời hạn ghi trong thông báo.

●    Bước 4:

    a) Đối với VC/NLĐ thuộc thẩm quyền UEH ban hành Quyết định nghỉ hết tuổi lao động: Căn cứ hồ sơ, thông tin VC/NLĐ cung cấp, trước 03 tháng tính đến thời điểm VC/NLĐ nghỉ việc, Phòng Quản trị nguồn nhân lực trình Hiệu trưởng UEH ban hành Quyết định nghỉ việc.

   b) Đối với VC/NLĐ thuộc thẩm quyền Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định nghỉ việc: Căn cứ hồ sơ, thông tin VC cung cấp, trước 04 tháng tính đến thời điểm VC nghỉ hết tuổi, Phòng Quản trị nguồn nhân lực gửi văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định nghỉ việc.

●    Bước 5: Trước ít nhất 01 tháng tính đến thời điểm VC/NLĐ nghỉ việc, VC/NLĐ tiến hành các bước bàn giao công việc, tài sản, trang thiết bị cho Lãnh đạo đơn vị.

●    Bước 6: Trước 10 ngày làm việc tính đến thời điểm VC/NLĐ nghỉ việc, Phòng Quản trị nguồn nhân lực phối hợp Phòng Tài chính - Kế toán báo giảm lao động, thực hiện điều chỉnh thông tin, dữ liệu (nếu có) theo yêu cầu của BHXH và chốt sổ BHXH.

●    Bước 7:

     i) Trường hợp VC/NLĐ không có nguyện vọng tiếp tục tham gia BHXH để có đủ thời gian tham gia BHXH tối thiểu và hưởng lương hưu (20 năm),VC/NLĐ nhận Quyết định, sổ BHXH đăng ký nhận BHTN tại cơ quan có thẩm quyền và nhận chế độ BHXH tại cơ quan BHXH quận/huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

    ii) Trường hợp VC/NLĐ có nguyện vọng tiếp tục tham gia BHXH để hưởng lương hưu, VC/NLĐ liên hệ cơ quan BHXH quận/huyện nơi có hộ khẩu thường trú để tham gia BHXH theo hình thức tự nguyện.

 


[1]. Hồ sơ cá nhân gồm: i) Bản sao Hộ khẩu thường trú; ii) Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!