Nghỉ không hưởng lương

I. Giới thiệu:

Sau khi hoàn thành thời gian thử việc hoặc thời gian tập sự, vì những lý do chính đáng, VC/NLĐ được phép nghỉ việc tạm thời không hưởng lương và phải có sự đồng ý của lãnh đạo dơn vị. Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm cân đối khối lượng, chất lượng công việc của đơn vị khi VC, NLĐ nghỉ việc tạm thời không hưởng lương, đảm bảo không ảnh hưởng công tác chuyên môn của đơn vị và của UEH.

Thời hạn nghỉ việc không hưởng lương không quá 01 năm đối với VC và không quá 06 tháng đối với NLĐ. Hết thời hạn này, nếu cần tiếp tục nghỉ việc tạm thời không hưởng lương, VC/NLĐ thực hiện thủ tục gia hạn để Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

Đối với các trường hợp đi học tập trung dài hạn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước bằng nguồn kinh phí tự túc hoặc do các cơ quan tổ chức khác tài trợ, VC/NLĐ có thể đề nghị nghỉ việc tạm thời không hưởng lương theo thời hạn của khóa đào tạo nhưng không quá 02 năm đối với học trình độ thạc sĩ và không quá 05 năm đối với trình độ tiến sĩ.

Trong thời gian nghỉ tạm thời không hưởng lương, VC/NLĐ: i) Không bị ràng buộc các nghĩa vụ về tài chính/bảo hiểm bắt buộc/định mức nghiên cứu/định mức giảng dạy; ii) Không hưởng lương, TNTT và các phụ cấp theo lương. Trường hợp VC/NLĐ có nhu cầu ủy quyền UEH tham gia các loại hình bảo hiểm bắt buộc trong thời gian nghỉ việc, VC/NLĐ ghi rõ trong Đơn đề nghị nghỉ việc tạm thời không hưởng lương.

II. Đối tượng sử dụng dịch vụ: VC/NLĐ ký hợp đồng trực tiếp với UEH và tham gia các loại hình bảo hiểm bắt buộc tại UEH.

III. Quy định, cơ sở thực hiện:

- Bộ luật Lao động;

- Luật Viên chức;

- Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

IV. Quy trình/Hướng dẫn:

● Bước 1: VC/NLĐ gửi Đơn đề nghị nghỉ có ý kiến của Lãnh đạo đơn vị, Ban Giám hiệu các trường thành viên và gửi Đơn về Phòng Quản trị nguồn nhân lực.

● Bước 2: Phòng Quản trị nguồn nhân lực trình Hiệu trưởng UEH xem xét và ban hành Quyết định sau khi được Hiệu trưởng UEH phê duyệt và ban hành Quyết định.

● Bước 3: Trường hợp VC/NLĐ có nguyện vọng tiếp tục tham gia các loại hình bảo hiểm bắt buộc trong thời gian nghỉ, Phòng Quản trị nguồn nhân lực phối hợp Tài chính - Kế toán dự toán chi phí và thông báo cho VC/NLĐ.

● Bước 4: VC/NLĐ thanh toán các khoản bảo hiểm bắt buộc cho UEH.

● Bước 5: Phòng Quản trị nguồn nhân lực trình Hiệu trưởng UEH ban hành Quyết định.

● Bước 6: Hết thời gian nghỉ việc tạm thời không hưởng lương và/hoặc gia hạn thời gian nghỉ việc tạm thời không hưởng lương, VC/NLĐ có đơn đề nghị trở lại công tác có ý kiến chấp thuận của Lãnh đạo đơn vị, Ban Giám hiệu các trường thành viên và gửi về Phòng Quản trị nguồn nhân lực ít nhất l0 ngày trước ngày bắt đầu trở lại làm việc.

V. Thực hiện: Vui lòng thực hiện tại đây

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!