Nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương

I. Giới thiệu:

Ngoài các chế độ nghỉ hằng năm (nghỉ phép năm) được hưởng nguyên lương, VC, NLĐ được nghỉ hưởng nguyên lương trong các trường hợp sau:

a) Kết hôn : Nghỉ 03 ngày;

b) Con đẻ, con nuôi kết hôn: Nghỉ 01 ngày;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi chết: Nghỉ 03 ngày.

II. Đối tượng sử dụng: Viên chức, người lao động ký hợp đồng trực tiếp với UEH.

III. Quy định, cơ sở thực hiện:

- Bộ Luật lao động 2019;

- Luật Bảo hiểm xã hội;

- Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

IV. Quy trình/Hướng dẫn:

Trường hợp nghỉ với lý do tại điểm c, VC/NLĐ chỉ cần thông báo cho lãnh đạo hoặc công đoàn đơn vị trước khi nghỉ. Các trường hợp khác, VC/NLĐ thực hiện đăng ký qua hệ thống HRM

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!