Danh mục

Chuẩn đầu ra tin học LTĐH

Quy định Chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin trình độ đại học tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: Link

Sinh viên theo dõi Thông báo Về việc tổ chức ôn, thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trên website Ban Đào tạo: link

- Thông báo tổ chức ôn, thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản - Đợt thi tháng 8 năm 2023: Link

- Thông báo tổ chức ôn, thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản - Đợt thi tháng 12 năm 2023: Link

- Thông báo tổ chức ôn, thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, Đợt thi tháng 5 năm 2024: Link

Sinh viên theo dõi Thông báo nộp chứng chỉ trước mỗi đợt xét tốt nghiệp theo kế hoạch và thông báo trên website Ban Đào tạo: link

- Thông báo nộp chứng chỉ xét chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với hệ LTĐHCQ và VB2ĐHCQ đợt 1 năm 2024: Link

- Thông báo nộp chứng chỉ xét chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với hệ LTĐHCQ và VB2ĐHCQ, đợt 2 năm 2024: Link

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!