Danh mục

Thời gian học trong ngày LTĐH

Thời gian học trong ngày được thiết kế gồm các tiết học bắt đầu từ 6h20-21h10.

Bảng phân bổ thời gian học trong ngày theo kế hoạch để sắp xếp thời khóa biểu

Mã tiết học

Tên tiết học

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Buổi học

1

Tiết 1

06g20

07g10

Sáng

2

Tiết 2

07g10

08g00

Sáng

3

Tiết 3

08g00

08g50

Sáng

4

Tiết 4

08g50

09g40

Sáng

5

Tiết 5

09g50

10g40

Sáng

6

Tiết 6

10g40

11g30

Sáng

7

Tiết 7

11g30

12g45

Chiều

8

Tiết 8

12g45

13g35

Chiều

9

Tiết 9

13g35

14g25

Chiều

10

Tiết 10

14g35

15g25

Chiều

11

Tiết 11

15g25

16g15

Chiều

12

Tiết 12

16g15

17g05

Chiều

13

Tiết 13

17g45

18g35

Tối

14

Tiết 14

18g35

19g25

Tối

15

Tiết 15

19g30

20g20

Tối

16

Tiết 16

20g20

21g10

Tối

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!