Danh mục

Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp LTCQ

Sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp hệ chính quy nếu hội đủ các điều kiện sau:

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị kỷ luật đình chỉ học tập và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Đạt điều kiện ngoại ngữ theo quy định;

- Tích lũy đủ số học phần (đủ số tín chỉ) quy định cho chương trình đào tạo của chuyên ngành;

- K25.2 LT ĐHCQ trở về trước: Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,00 trở lên (theo thang điểm 10) và xếp loại tốt nghiệp đạt từ Trung bình trở lên.

- K26.1 LT ĐHCQ trở về sau: Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên (theo thang điểm 4) và xếp loại tốt nghiệp đạt từ Trung bình trở lên.

Mỗi học kỳ chính, Hội đồng xét tốt nghiệp Đại học chính quy tiến hành xem xét và thông qua danh sách những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Dựa trên đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp Đại học chính quy, Hiệu trưởng ban hành quyết định công nhận tốt nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng tốt nghiệp đại học chính quy và bảng điểm tốt nghiệp. Trong bảng điểm ghi chi tiết tất cả kết quả học tập của sinh viên theo từng học phần, các thông tin về ngành đào tạo, bằng cấp và kết quả rèn luyện toàn khóa học của sinh viên tốt nghiệp.

Các thông báo liên quan 

- Danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa Đại học chính quy, Văn bằng 2 ĐHCQ và Liên thông ĐHCQ, đợt 1 năm 2024 (tháng 4/2024) Link

- Thông báo xét tốt nghiệp hệ ĐHCQ, VB2CQ, LTĐHCQ đợt 2 năm 2024 (tháng 5/2024) Link

- Thông báo về việc Xác nhận tham dự Lễ Tốt nghiệp đại học UEH tháng 7 năm 2024 Link

- Thông báo về việc danh sách chia đợt sinh viên tham dự lễ Tốt nghiệp đại học UEH tháng 7 năm 2024 Link

- Điều chỉnh lịch tổ chức lễ Tốt nghiệp UEH Tháng 7 năm 2024 Link

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!