Danh mục

Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp LTCQ

Sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp hệ chính quy nếu hội đủ các điều kiện sau:

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị kỷ luật đình chỉ học tập và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Đạt điều kiện ngoại ngữ theo quy định;

- Tích lũy đủ số học phần (đủ số tín chỉ) quy định cho chương trình đào tạo của chuyên ngành;

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,00 trở lên.

Mỗi học kỳ chính, Hội đồng xét tốt nghiệp Đại học chính quy tiến hành xem xét và thông qua danh sách những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Dựa trên đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp Đại học chính quy, Hiệu trưởng ban hành quyết định công nhận tốt nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng tốt nghiệp đại học chính quy và bảng điểm tốt nghiệp. Trong bảng điểm ghi chi tiết tất cả kết quả học tập của sinh viên theo từng học phần, các thông tin về ngành đào tạo, bằng cấp và kết quả rèn luyện toàn khóa học của sinh viên tốt nghiệp.