Danh mục

Học phần Khoá luận tốt nghiệp LTCQ

Trong thời gian đăng ký học phần, các sinh viên thỏa điều kiện được đăng ký học phần Khoá luận tốt nghiệp, có khối lượng là 10 tín chỉ, áp dụng đối với sinh viên hệ Đại học chính quy. Tùy theo đặc thù của từng ngành/chuyên ngành, Ban Đào tạo phối hợp với Khoa/viện đào tạo sẽ phổ biến cho sinh viên:

- Các điều kiện để sinh viên được đăng ký làm Khoá luận tốt nghiệp;

- Hình thức và thời gian làm Khoá luận tốt nghiệp;

- Hình thức chấm Khoá luận tốt nghiệp;

- Nhiệm vụ của giảng viên hướng dẫn; trách nhiệm của bộ môn và khoa đối với sinh viên trong thời gian làm Khoá luận tốt nghiệp.

Tùy theo đặc điểm của từng ngành/chuyên ngành, Khoa/Viện đào tạo có thể đề xuất các hình thức khác thay thế cho học phần Khóa luận tốt nghiệp, với một trong các hình thức sau:

- Học kỳ doanh nghiệp;

- Thực tập – Chuyên đề tốt nghiệp;

Sinh viên theo dõi thông báo mỗi học kỳ tại website Ban Đào tạo: link 

- KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ XÉT TỐT NGHIỆP HỌC KỲ CUỐI NĂM 2024 ĐỐI VỚI SINH VIÊN VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY LINK

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!