Hệ thống Email UEH

1. Giới thiệu

Xây dựng trên hệ thống Gmail dùng để gửi và nhận email từ UEH hoặc đăng nhập vào các hệ thống của UEH (Portal, LMS…..)

2. Đối tượng sử dụng

Viên chức, Thỉnh giảng và người học tại UEH

3. Quy định, cơ sở thực hiện

https://cntt.ueh.edu.vn/uploads/QLEmailUEH.pdf

4. Quy trình/Hướng dẫn

Đối với người học sẽ nhận được thông tin email ngay khi hoàn tất hồ sơ nhập học. Email người học có dạng

HọTên.MSSV@st.ueh.edu.vn

Đối với viên chức, thỉnh giảng tại UEH Phòng Quản trị nguồn nhân lực sẽ chuyển yêu cầu cấp tài khoản email đến Phòng Công nghệ thông tin. Sau khi tài khoản được Phòng CNTT khởi tạo sẽ chuyển danh sách email đến Phòng QTNNL để cấp phát cho người dùng.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!