Hệ thống UEH Smart Lock

1. Giới thiệu

Hệ thống điều hành tập trung khóa cửa thông minh tại các cơ sở UEH

2. Đối tượng sử dụng

Giáo viên, GVTG tại UEH

3. Quy trình/ Hướng dẫn

Xem hướng dẫn tại trang web https://lock.ueh.edu.vn/

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!