Hệ thống kiểm tra đạo văn Turnitin

1. Giới thiệu

Hệ thống Turnitin có khả năng phát hiện ra mức độ giống nhau (trùng lắp) trong các sản phẩm học thuật viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt (cùng các ngôn ngữ khác) và chỉ rõ nguồn mà người học, tác giả đã sao chép. Phạm vi nguồn dữ liệu để kiểm tra rất rộng, bao gồm nguồn dữ liệu nội sinh của trường, liên kết với các trường đại học khác của Việt Nam, các tạp chí, website trong nước và quốc tế trong hệ thống quản lý của phần mềm Turnitin và đưa ra bản báo cáo chi tiết mức độ trùng lắp.

2. Đối tượng sử dụng

Giáo viên và học viên của UEH

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở dâu

Khi cần kiểm tra đạo văn của cá nhân hoặc học viên.

Đối với học viên có thể dùng kiểm tỷ lệ đạo văn của mình trước khi nộp bài cho GV

4. Quy định, cơ sở thực hiện

5. Quy trình/Hướng dẫn

Hướng dẫn cho sinh viên

Hướng dẫn cho GV

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!