Danh mục

Lịch thi, danh sách thi

Lịch thi: Sinh viên đăng nhập tài khoản Portal cá nhân tại trang student.ueh.edu.vn, xem Lịch thi theo đúng học kỳ và năm học.