Danh mục

Khung đào tạo hàng năm

Sinh viên xem Khung thời gian đào tạo theo từng năm tại website: https://khdtkt.ueh.edu.vn/danh-muc/khung-thoi-gian-dao-tao-7

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!