Danh mục

Email sinh viên

Email sinh viên

Mô tả ngắn gọn:

Email UEH người học là thư điện tử cá nhân của sinh viên được UEH cấp vào đầu khóa học.

Chi tiết:

Email UEH người học là thư điện tử cá nhân của sinh viên được UEH cấp vào đầu khóa học.

Phần tên miền là st.ueh.edu.vn

Mỗi người học sẽ được cấp duy nhất một email UEH sinh viên trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại UEH.

- Nhận các quy định, thông báo, thông tin và hướng dẫn từ UEH;

- Trao đổi và liên hệ với các đơn vị, công chức, viên chức, người lao động tại UEH;

- Truy cập và khai thác các hệ thống thông tin của UEH (hệ thống học trực tuyến LMS, hệ thống mạng không dây wifi…).

Quy định sử dụng email đối với người học

  • Không được phép cho bất kỳ người nào khác sử dụng email UEH của mình.
  • Tự bảo mật thông tin email UEH theo chính sách của Google và phù hợp với quy định này.
  • Nhận các quy định, thông báo, thông tin và hướng dẫn từ UEH;
  • Trao đổi và liên hệ với các đơn vị, công chức, viên chức, người lao động tại UEH;
  • Truy cập và khai thác các hệ thống thông tin của UEH (hệ thống học trực tuyến LMS, hệ thống mạng không dây wifi…).

Các câu hỏi thường gặp:

Em quên mất khẩu đăng nhập thì phải liên hệ ai để được cấp lại?

Trả lời:

Bạn có thể đặt lại mật khẩu các tài khoản email, sinh viên, Microsoft Teams tại trang matkhau.ueh.edu.vn sau khi truy cập vào trang web chọn loại mật khẩu cần đặt lại và tiến hành đặt lại mật khẩu. Đối với đặt lại mật khẩu email UEH. Bạn cần điền vào địa chỉ email cá nhân để nhận lại mật khẩu email UEH.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!