Danh mục

Xếp hạng tốt nghiệp

- Hạng tốt nghiệp của sinh viên đại học vừa làm vừa học được quy định cụ thể trong việc Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp của Quy chế đào tạo đại học Vừa làm vừa học;

 - Sinh viên tham khảo Quy chế đào tạo của đại học Vừa làm vừa học tại website của Ban Đào tạo, mục Quy chế - Quy định (tại trang https://daotao.ueh.edu.vn/quy-che-quy-dinh-ueh/, mục Vừa làm vừa học)

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!