Danh mục

Cấp bảng điểm.

- Sinh viên thực hiện đề nghị cấp bảng điểm qua Cổng giao dịch điện tử es.ueh.edu.vn