Danh mục

Cấp giấy chứng nhận sinh viên

- Sinh viên thực hiện đề nghị cấp giấy chứng nhận qua Cổng giao dịch điện tử es.ueh.edu.vn