Danh mục

Cấp giấy chứng nhận sinh viên

- Sinh viên thực hiện đề nghị cấp giấy chứng nhận qua Cổng giao dịch điện tử es.ueh.edu.vn

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!