Danh mục

Đăng ký cấp bản sao bằng tốt nghiệp.

- Sinh viên thực hiện đề nghị cấp bảng bản sao bằng tốt nghiệp qua Cổng giao dịch điện tử es.ueh.edu.vn.