Danh mục

Chuyển điểm.

Chuyển điểm đối với sinh viên đại học vừa làm vừa học

Mô tả ngắn gọn: Cho phép chuyển điểm của các học phần cùng tên và số tín chỉ tương đương với học phần trong chương trình đào tạo mà sinh viên đã trúng tuyển đại học Vừa làm vừa học

Chi tiết:

Phòng Đào tạo thường xuyên giải quyết cho các trường hợp sinh viên đã học và đạt (ở bậc đại học) các học phần có cùng tên và số tín chỉ tương đương với học phần trong chương trình đào tạo mà sinh viên đã trúng tuyển đại học Vừa làm vừa học. Sinh viên thực hiện theo các bước hướng dẫn cụ thể sau:

Bước 1: Sinh viên thực hiện Giấy đề nghị miễn học, miễn thi môn học

Căn cứ Giấy chứng nhận kết quả học tập (Bảng điểm có xác nhận của nơi cấp) và đối chiếu với Chương trình đào tạo của chuyên ngành đang học, sinh viên tải Giấy đề nghị miễn học, miễn thi môn học tại trang https://dttx.ueh.edu.vn/bieu-mau-dttx/ và nộp trực tiếp cho chuyên viên quản lý khóa học tại phòng Đào tạo thường xuyên.

Thời gian thực hiện: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày khai giảng khóa học (Phòng Đào tạo thường xuyên thông báo cho sinh viên tại phần phổ biến Quy chế, quy định trong Lễ Khai giảng khóa học).

Bước 2: Chuyên viên quản lý khóa học xem xét Giấy đề nghị miễn học, miễn thi môn học và trình lãnh đạo phòng phê duyệt.

Bước 3: Sau khi có kết quả phê duyệt các môn được miễn học và miễn thi, chuyên viên quản lý khóa học sẽ thông báo đến sinh viên nhận kết quả và thực hiện các công việc tiếp theo như đóng phí (nếu có) hoặc thực hiện hủy học phần đã được miễn trong tài khoản học tập.