Danh mục

Hoãn thi - Đăng ký thi ghép

Hướng dẫn hoãn thi và đăng ký thi ghép cho sinh viên hệ vừa làm vừa học.

Chi tiết:

Ban Đào tạo đồng ý giải quyết các trường hợp muốn hoãn thi kết thúc học phần có lý do chính đáng và đăng ký thi ghép các học phần đã được giải quyết hoãn thi. Sinh viên cần thực hiện như sau:

- Đăng ký hoãn thi trong tài khoản Portal cá nhân tại trang student.ueh.edu.vn, mục “Lịch thi/đăng ký vắng thi” thời hạn đăng ký chậm nhất là ngay ngày thi.

- Trong vòng 01 (một) năm sau đó, sinh viên cần tìm lịch thi và đăng ký thi ghép trong trong tài khoản Portal cá nhân tại trang student.ueh.edu.vn, mục “Đăng ký thi ghép” để hoàn thành học phần. Sau 01 (một) năm nếu sinh viên không đăng ký thi ghép sẽ phải học lại học phần này.

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!