Danh mục

Phúc khảo điểm thi

Để phúc khảo kết quả thi, sinh viên có thể đăng ký online tại link https://es.ueh.edu.vn/dichvu/chitiet/8