Viết bài truyền thông

1. Giới thiệu

Thực hiện các bài viết truyền thông những hoạt động của UEH (nội bộ, thương hiệu học thuật, xếp hạng, tuyển sinh…) nhằm truyền tải thông tin đến tất cả viên chức, người học, đối tác, báo chí.

2. Đối tượng sử dụng

- Tất cả Thầy/Cô, viên chức UEH.

- Tất cả người học các bậc/hệ UEH.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

- Áp dụng cho những đơn vị/hoạt động có nhu cầu truyền thông trên portal UEH.

- Những sự kiện/hoạt động có nhu cầu truyền thông trên báo chí.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

Theo các kế hoạch được phê duyệt của đơn vị, trường.

5. Quy trình/Hướng dẫn

Gửi email yêu cầu đến phòng Marcom