Danh mục

Công tác hành chính hỗ trợ các khoa mời chuyên gia, giảng viên nước ngoài đến TRƯỜNG THÀNH VIÊN làm việc, giảng dạy.

1. Giới thiệu

Thực hiện các công việc hành chính hỗ trợ các khoa mời chuyên gia, giảng viên nước ngoài đến TRƯỜNG THÀNH VIÊN làm việc, giảng dạy.

2. Đối tượng sử dụng

Các đơn vị thuộc Trường Thành viên UEH.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Khi các Khoa có nhu cầu mời các chuyên gia, giảng viên nước ngoài đến TRƯỜNG THÀNH VIÊN làm việc, giảng dạy.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

Quy định số:1510/QyĐ-ĐHKT-QLKHHTQT ngày 24/5/2021 về chuyên gia nghiên cứu (Research Fellowship) tại UEH.

5. Quy trình/Hướng dẫn

B1: Hàng năm Khoa lên kế hoạch mời chuyên gia quốc tế và đi đến ký kết;

B2: Khoa kiểm tra điều kiện của các các chuyên gia theo Quy định mới nhất;

B3: Trường hợp đủ điều kiện, Khoa gửi tờ trình (có chữ ký của Lãnh Đạo) và hồ sơ liên quan đến Phòng Tổng hợp Trường thành viên. Phòng Tổng hợp kiểm tra, tập hợp trình BGH Trường Thành viên phê duyệt, trình ý kiến phòng QLKH-HTQT, Phòng QTNNL để thẩm định hồ sơ chuyên gia nước ngoài.

B4: Phòng QTNNL trình BGH UEH phê duyệt, và thông báo cho Trường Thành viên;

B5. Khoa gửi hợp đồng đã ký đến Phòng Tổng hợp Trường thành viên, Phòng Quản trị nguồn nhân lực, Phòng QLKH-HTQT, Phòng TC-KT để lưu và thanh quyết toán.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!