Danh mục

Tạm ứng, thanh toán, quyết toán các khoản kinh phí của các đơn vị thuộc Trường Thành viên UEH có dự toán

1. Giới thiệu

Các khoa thuộc Trường Thành viên UEH muốn thực hiện thanh quyết toán các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị chung theo quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của UEH sẽ liên hệ với Phòng Tổng hợp Trường thành viên để được hỗ trợ tạm ứng, thanh toán theo dự toán ngân sách đã duyệt.

2. Đối tượng sử dụng

Khoa, viên chức, người lao động thuộc Trường Thành viên UEH.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Khoa, viên chức, người lao động thộc TRƯỜNG THÀNH VIÊN có nhu cầu lấy khoản kinh phí được UEH cấp theo dự toán ngân sách năm.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

Quy chế chi tiêu nội bộ của UEH.

5. Quy trình/Hướng dẫn

B1: Khoa lập tờ trình, kế hoạch cùng dự toán kinh phí được phê duyệt;

B2: Phòng Tổng hợp Trường thành viên thực hiện kê khai thanh toán trên hệ thống, tổng hợp các chứng từ, minh chứng từ khoa gửi lên;

B3: Phòng Tổng hợp Trường thành viên trình BGH trường thành viên duyệt và gửi hồ sơ thanh toán về Phòng Tài chính – Kế toán;

B4: Sau khi nhận được tiền từ Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Tổng hợp Trường thành viên chuyển tiền lại cho nhân sự của Khoa/ Trung tâm được phân công phụ trách.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!