Danh mục

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường thành viên

1. Giới thiệu

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Thành viên UEH: là đề tài nghiên cứu khoa học của một hoặc một nhóm tác giả thực hiện, được phê duyệt và cấp kinh phí bởi UEH. Đề tài không được trùng lắp với luận văn, luận án và các đề tài nghiên cứu khoa học khác đã được công bố, nghiệm thu. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bao gồm các loại sau:

(1) Đề tài cấp Trường là công trình nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, theo các hướng nghiên cứu chính (research mainstreams) của các đơn vị, phù hợp với định hướng nghiên cứu của UEH nhằm phục vụ đào tạo, cải tiến quản lý Nhà trường và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;

(2) Đề tài phát triển tình huống giảng dạy là đề tài trình bày một hoàn cảnh thực tế, trong đó thể hiện vấn đề tình huống thực tế mà nhà quản lý phải ra quyết định. Mục đích thực hiện đề tài loại hình này là nhằm phát triển các tài liệu giảng dạy, đào tạo tại UEH hướng đến tiêu chuẩn đào tạo quốc tế, gắn với thực tiễn tại Việt Nam;

Đề tài cấp Trường và đề tài phát triển tình huống giảng dạy: Thời gian thực hiện đề tài là 12 tháng kể từ ngày phê duyệt danh mục đề tài và được gia hạn tối đa 6 tháng hoặc tùy tình hình thực tế.

2. Đối tượng sử dụng

Giảng viên, viên chức Trường Thành viên UEH.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Khi giảng viên, viên chức có nhu cầu đăng ký đề tài cấp trường theo đợt do Trường Thành viên UEH thông báo.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

 1469/TB-ĐHKT-QLKHHTQT ban hành ngày 15/7/2022

Số 1932/QyĐ-ĐHKT-QLKHHTQT ban hành 5/7/2022

5. Quy trình/Hướng dẫn

B1: Phòng Tổng hợp Trường thành viên ra thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường do trường thành viên quản lý;

B2: Giảng viên, viên chức đăng ký trên platform theo hướng dẫn, thời hạn trong thông báo;

B3: Phòng Tổng hợp Trường thành viên tổng hợp thông tin và trình Hội đồng khoa học trường thành viên để phân công phản biện và ra quyết định;

B4: Thực hiện phản biện kín qua flatform;

B5: Phòng Tổng hợp Trường thành viên lập danh sách thuyết minh đề tài đạt yêu cầu và trình Ban Giám hiệu TRƯỜNG THÀNH VIÊN/ Thường trực Hội đồng khoa học và đào tạo TRƯỜNG THÀNH VIÊN phê duyệt;

B6: Phòng Tổng hợp và chủ nhiệm đề tài ký hợp đồng nghiên cứu;

B7: Chủ nhiệm đề tài thực hiện đề tài theo thời gian nêu trong hợp đồng;

B8: Nghiệm thu và thanh lý theo quy định UEH.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!