Danh mục

Đề nghị mua sắm, sửa chữa, bảo trì, trang bị cơ sở vật chất cho Trường Thành viên UEH

1. Giới thiệu

Căn cứ vào tình hình thực tế sử dụng tài sản được UEH cấp và kiểm kê hàng năm, Phòng Tổng hợp Trường thành viên làm đề nghị mua sắm, sửa chữa, bảo trì, trang bị cơ sở vật chất khi có nhu cầu.

2. Đối tượng sử dụng

Đơn vị, viên chức, người lao động thuộc Trường Thành viên UEH.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Khi các đơn vị TRƯỜNG THÀNH VIÊN có nhu cầu trang bị tài sản để phục vụ làm việc.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

Quy định về mua sắm, sửa chữa tài sản tại UEH.

5. Quy trình/Hướng dẫn

B1: Các đơn vị TRƯỜNG THÀNH VIÊN làm đề nghị gửi về Phòng Tổng hợp Trường thành viên;

Đề nghị sửa chữa, cấp mới tài sản

B2: Phòng Tổng hợp Trường thành viên làm tờ trình xin ý kiến của BGH Trường thành viên, Phòng Cơ sở vật chất, BGH UEH;

B3: Sau khi được duyệt, Phòng Tổng hợp Trường thành viên thực hiện làm đề nghị trên hệ thống;

B4: Phòng Cơ sở vật chất cho tiến hành mua sắm, sửa chữa, bảo trì tài sản như đã được duyệt;

B5: Phòng Tổng hợp Trường thành viên xác nhận khi Phòng Cơ sở vật chất thực hiện kê khai thanh toán và bàn giao tài sản.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!