Danh mục

Hội thảo cấp khoa, báo cáo chuyên đề, sinh hoạt bộ môn

1. Giới thiệu

Hội thảo cấp khoa, báo cáo chuyên đề, sinh hoạt bộ môn do khoa tự chủ lên kế hoạch thực hiện theo ngân sách được cấp hàng năm được thể hiện trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

2. Đối tượng sử dụng

Các đơn vị thuộc Trường Thành viên UEH.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Khi đơn vị có nhu cầu tổ chức Hội thảo cấp khoa, báo cáo chuyên đề, sinh hoạt bộ môn.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

 Hiện tại chưa có Quy định thực hiện. Phòng đang thực hiện theo Dự thảo của phòng QLKH-HTQT gửi và quy trình làm việc nội bộ

5. Quy trình/Hướng dẫn

Hội thảo cấp khoa, báo cáo chuyên đề, sinh hoạt bộ môn do các khoa tự chủ lên kế hoạch thực hiện theo kế hoạch của khoa.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!