Danh mục

Hỗ trợ truyền thông sự kiện

1. Giới thiệu

Truyền thông trước và sau các sự kiện, hoạt động của khoa như hội thảo quốc gia, quốc tế, hội nghị, báo cáo trao đổi học thuật của chuyên gia nước ngoài, các lễ ký kết MOU/MOA... trên Portal, LED/LCD, facebook, ...

2. Đối tượng sử dụng:

Các đơn vị thuộc Trường Thành viên UEH.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Khi các khoa có nhu cầu truyền thông trên web của UEH.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

Theo quy định của phòng Marketing  - Truyền thông và thực hiện theo nhu cầu của Khoa.

Theo quy trình của phòng Marketing – Truyền thông và thực hiện theo nhu cầu của Khoa

5. Quy trình/Hướng dẫn

B1: Khoa gửi thông tin nội dung, kích thước cần truyền thông và kèm các đề nghị hỗ trợ khác cho Phòng Tổng hợp Trường thành viên;

B2: Phòng Tổng hợp Trường thành viên gửi cho Phòng Marketing  - Truyền thông những nội dung cần truyền thông.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!