Danh mục

Ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác trong và ngoài nước thuộc Trường Thành viên UEH (TRƯỜNG THÀNH VIÊN)

1. Giới thiệu

- Văn bản thỏa thuận hợp tác là cam kết bằng văn bản do TRƯỜNG THÀNH VIÊN ký kết với một hoặc nhiều đối tác; thể hiện mong muốn, ý định hợp tác giữa các bên, không phải là một văn bản mang tính pháp lý;

- Ký kết văn bản hợp tác là hành vi bao gồm đàm phán, ký kết văn bản hợp tác giữa TRƯỜNG THÀNH VIÊN và đối tác;

- Ký văn bản hợp tác là hành vi do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền thực hiện để chấp nhận sự ràng buộc của văn bản hợp tác với đối tác.

2. Đối tượng sử dụng

Trường Thành viên UEH và các đơn vị thuộc TRƯỜNG THÀNH VIÊN.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Khi các đơn vị thuộc TRƯỜNG THÀNH VIÊN có nhu cầu ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong nước và ngoài nước.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

 Theo quy định 1334/QyĐ-ĐHKT-VP, do hiệu trưởng ký ngày 05/5/2021.

5. Quy trình/Hướng dẫn:

5.1. Đối tác thuộc Phòng Marketing-Truyền thông quản lý như: Các doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp, hiệp hội trong nước.

B1: Các đơn vị gửi đến Phòng Tổng hợp Trường thành viên: 1/Tờ trình đề nghị ký kết (theo mẫu), 2/ Bản thảo thoả thuận hợp tác theo mẫu UEH, 3/ Kế hoạch (nếu có);

B2: Phòng Tổng hợp Trường thành viên lập Tờ trình trình BGH Trường thành viên về việc xin BGH UEH phê duyệt chủ trương và ủy quyền cho BGH Trường thành viên được đại diện ký kết cấp Trường thành viên và ủy quyền cho Trưởng khoa ký cấp Khoa;

B3: Phòng Tổng hợp Trường thành viên gửi Tờ trình và bản thảo thỏa thuận cho Phòng Marketing-Truyền thông để xin chủ trương phê duyệt và được ủy quyền của BGH UEH;

B4: Phòng Marketing - Truyền thông xem thông tin đối tác, nội dung thỏa thuận (Phòng có thể đề xuất điều chỉnh, sửa đổi nội dung hoặc có thể không ký nếu vi mô đối tác nhỏ) và làm tờ trình trình BGH UEH phê duyệt chủ trương;

B5: Sau khi được BGH UEH phê duyệt, Phòng Marketing – Truyền thông sẽ gửi tờ trình cho Phòng Tổng hợp Trường thành viên;

B6: Phòng Tổng hợp Trường thành viên phối hợp với các đơn vị để triển khai, tổ chức Lễ ký kết (thực hiện theo quy trình phối hợp công việc giữa Phòng Tổng hợp và các đơn vị thuộc TRƯỜNG THÀNH VIÊN trong việc tổ chức Lễ ký kết).

5.2. Đối tác thuộc Phòng Quản lý Khoa học-Hợp tác Quốc tế (QLKH-HTQT) quản lý như: Các địa phương và đối tác nước ngoài.

B1: Các đơn vị gửi Phòng Tổng hợp Trường thành viên: 1/Tờ trình đề nghị ký kết (theo mẫu TRƯỜNG THÀNH VIÊN), 2/ Bản thảo thoản thuận hợp tác, 3/ Kế hoạch (nếu có);

B2: Phòng Tổng hợp trình BGH Trường thành viên, trình P. QLKH-HTQT và BGH UEH phê duyệt chủ trương;

B3: Sau khi được phê duyệt từ UEH, Phòng Tổng hợp Trường thành viên  phối hợp với các đơn vị để triển khai và tổ chức Lễ ký kết (thực hiện theo quy trình phối hợp công việc về giữa Phòng Tổng hợp và các đơn vị thuộc Trường thành viên trong việc tổ chức Lễ ký kết).

5.3. Đối tác thuộc Văn phòng trường quản lý như: Các cơ quan, tổ chức, trường đại học trong nước.

B1: Các đơn vị thuộc Trường thành viên gửi: 1/Tờ trình đề nghị ký kết (theo mẫu Trường thành viên), 2/ Bản thảo thoản thuận hợp tác, 3/ Kế hoạch (nếu có);

B2: Phòng Tổng hợp Trường thành viên trình BGH trường thành viên, trình Văn phòng trường và BGH UEH phê duyệt chủ trương;

B3: Sau khi được phê duyệt từ UEH, Phòng Tổng hợp Trường thành viên  phối hợp với các đơn vị để triển khai và tổ chức Lễ ký kết (thực hiện theo quy trình phối hợp công việc về giữa Phòng Tổng hợp và các đơn vị thuộc TRƯỜNG THÀNH VIÊN trong việc tổ chức Lễ ký kết).

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!